Voorwaarden & Disclaimer

De algemene voorwaarden van Dé Karperbootshop zijn opgebouwd uit de volgende delen:

I Begripsomschrijving

II Algemeen gedeelte

I ) Begripsomschrijving:

Dé Karperbootshop: De gebruiker van deze algemene voorwaarden , Dé Karperbootshop gevestigd te Leeuwarden.

K.v.K. nr: 1106361

BTW nr: NL1652.10.813.B01

Postbank te Leeuwarden: 2889831

Shop: Presentatie- en verkoop plaats op het internet van Dé Karperbootshop.

Wederpartij: Degene die door ondertekening – of andere wettelijk geldende – wijze de gelding van deze voorwaarden heeft aanvaard en door middel van een order verklaart hiermee akkoord te gaan.

Order : Schriftelijke bestelling bij Dé Karperbootshop.

Losse verkoop: Verkoop van producten via persoonlijk contact.

Vertegenwoordiging: Het bedrijf kan alleen vertegenwoordigd worden door A.G.J. Verkoelen. Indien een  ander natuurlijk persoon zich voordoet als voor mij sprekende heeft deze een schriftelijke bevestiging van bovenstaand persoon.

Klant : Consument

Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bedrijf: Een persoon die wel handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.

Schriftelijk : Per post of per e-mail

II) Algemeen gedeelte

1.1 Toepassing: Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dé Karperbootshop en een consument. Van deze voorwaarden kan enkel en alleen na schriftelijk overleg tussen beide partijen worden afgeweken. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts eenmalig en voor de termijn die schriftelijk is overeengekomen geldig tenzij anders door beide partijen is besloten.

1.2 Aanbiedingen / offertes: Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Dé Karperbootshop praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of offertenummer of is naar datum bepaalbaar. Dé Karperbootshop is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument – bij voorkeur – schriftelijk binnen 14 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief BTW (19%), tenzij anders aangegeven. Dé Karperbootshop kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en de in maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien op bovenstaande punt een aanvaarding van de offerte wordt gedaan kan Dé Karperbootshop hiervan afzien. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Dé Karperbootshop. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding (14 dagen) door de consument van Dé Karperbootshop haar aanbod.

1.3 Levering: Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn van Dé Karperbootshop te Leeuwarden. De kosten voor verzending van de gekochte artikelen zijn voor rekening en risico van de klant. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter hand worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument, nadat Dé Karperbootshop hem hiervan op de hoogte heeft gesteld. De klant zal in dat geval voor alle aanvullende kosten aansprakelijk zijn.

Indien Dé Karperbootshop gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan Dé Karperbootshop ter beschikking heeft gesteld.

Indien Dé Karperbootshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven termijn nimmer met meer dan 1 week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Dé Karperbootshop schriftelijk in gebreke te stellen.

1.4 Garantie: Dé Karperbootshop garandeert dat de te leveren producten voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Deze garantie geldt eveneens voor producten die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland. De garantie geldt voor de termijn van 14 dagen na levering. De bij de bestelling geleverde factuur geldt als garantiebewijs indien hierop voor voldaan is getekend. Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garanties zal Dé Karperbootshop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving inzake het gebrek door de klant, naar keuze van Dé Karperbootshop vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging is de consument verplicht op kostte van Dé Karperbootshop het product te retourneren aan Dé Karperbootshop op de door Dé Karperbootshop te bepalen wijze. Van bovenstaande kan worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

Dé Karperbootshop neemt de garantietermijn over zoals vermeld vanuit de importeur, indien voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld bij het product.

De hierboven genoemde garantie geld niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dé Karperbootshop, consumenten of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel het product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. Indien het product niet overeenstemt met het geen was afgesproken en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Dé Karperbootshop niet aansprakelijk voor gevolgschade.

1.5 Monsters en modellen: Monsters en/of modellen kunnen worden getoond of verstrekt aan een klant. Bij het verstrekken van een monster blijft Dé Karperbootshop eigenaar van het product, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.6 Eigendomsvoorbehoud: Dé Karperbootshop blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan

1.7 Onderzoek en Reclames: De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, maar in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde overeenkomstig is met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

Eventueel zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Dé Karperbootshop te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Dé Karperbootshop, met inachtneming van het hierboven bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Dé Karperbootshop gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen. Indien tijdig wordt gereclameerd blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst de klant gebrekkige producten te retourneren, dan geschied zulks met voorgaande schriftelijke toestemming van Dé Karperbootshop en op een wijze zoals door Dé Karperbootshop aangegeven.

1.8 Risico-overgang: Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment dat deze aan de klant juridisch en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van een door de consument aan te wijzen derde worden gebracht.

1.9 Prijsverhoging: Indien Dé Karperbootshop met de klant bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Dé Karperbootshop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Indien de prijsverhoging plaatsvindt nadat de overeenkomst is gesloten kan de klant deze schriftelijk ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

2.0 Betaling: Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf plaats te vinden, inclusief de kosten van door Dé Karperbootshop bepaalde verzendwijze. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met Dé Karperbootshop, echter binnen 14 dagen na factuurdatum dient het verschuldigde bedrag, op een door Dé Karperbootshop aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd te zijn bijgeschreven op de rekening van Dé Karperbootshop. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag en rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geld. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dé Karperbootshop en de verplichtingen van de klant jegens Dé Karperbootshop onmiddellijk opeisbaar. Dé Karperbootshop heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dé Karperbootshop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, in dien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dé Karperbootshop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

2.1 Incassokosten: Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Indien Dé Karperbootshop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2.2 Vrijwaringen: De klant vrijwaart Dé Karperbootshop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien de klant aan Dé Karperbootshop informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt garandeert deze dat de informatiedragers vrij zijn van virussen en defecten.

2.3 Intellectuele eigendom en auteursrechten: Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Dé Karperbootshop zich de rechten en de bevoegdheden voor die Dé Karperbootshop toekomen op recht van de Auteurswet. Het is niet toegestaan veranderingen op de website aan te brengen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

2.4 Aansprakelijkheid: Indien door Dé Karperbootshop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Dé Karperbootshop jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder punt 1.4 is geregeld. Wanneer de producent van een product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dé Karperbootshop beperkt tot herstel of de vervanging van het product, dan wel de terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is Dé Karperbootshop niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dé Karperbootshop of zijn ondergeschikten.

2.5 Overmacht: Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch aan krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dé Karperbootshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dé Karperbootshop niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hier worden o.a. werkstakingen bij toeleveranciers onder begrepen.

Dé Karperbootshop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreed nadat Dé Karperbootshop zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voorzover Dé Karperbootshop ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dé Karperbootshop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als het ware het een afzonderlijke overeenkomst.

2.6 Geschillen: De rechter in de vestigingsplaats van Dé Karperbootshop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dé Karperbootshop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.7 Toepasselijk recht: Op elke overeenkomst tussen Dé Karperbootshop en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.8 Wijziging en vindplaats

van de voorwaarden: Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst, tenzij dit ingevolge van de wet niet meer mogelijk is.